Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.charminghome.pl prowadzonym przez Hajduk Walter Agencja Reklamowa Dagny Walter Wójcik z siedzibą w Szczecinie ul. Henryka Rodakowskiego 2/5, 71-345 Szczecin NIP 955-194-72-72 REGON 321464202, zwanym również Usługodawcą.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.charminghome.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego charminghome.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§2 DEFINICJE

1. Klient to osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

2. Konsument to Kupujący będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym charminghome.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

3. Usługodawca to podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu

5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6. Przedmiot transakcji to wszystkie towary udostępnione, opisane, wycenione na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.charminghome.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3 ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Charminghome.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.charminghome.pl

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci zamówienie wraz z przesyłką.

4. Charming Home zastrzega, iż może nastąpić chwilowy lub całkowity brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.

5. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

6. Klient po zakupie otrzyma fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej.

7. Zakupiony Towar jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub kuriera tylko w dni robocze.

8. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Polski.

9. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Koszty dostawy wynikają z cennika dostaw. Konsument potwierdza zapoznanie się z cennikiem dostaw przed złożeniem zamówienia.

10. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego, np. wyroby szyte, personalizowane lub towary z dłuższym czasem realizacji, Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w danych.

11. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 5 ODBIÓR TOWARU

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia Usługodawcy dochodzenia roszczeń od dostarczyciela. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.


§ 6 PŁATNOŚCI

1. Usługodawca umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, szybkich przelewów internetowych (PayU) lub za pobraniem.

2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 30 1940 1076 3201 3641 0000 0000 w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych . Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

3. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane, personalizowane) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Kupujący może składać „Reklamację” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Hajduk Walter Agencja Reklamowa Dagny Walter Wójcik z siedzibą w Szczecinie ul. Henryka Rodakowskiego 2/5, 71-345 Szczecin

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 roboczych dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie 30 dni.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Usługodawca nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, itp.

7. Za wadę nie podlegającą reklamacji uznaje się naturalne właściwości materiału.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Charming Home zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl